Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 – obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)

1. Správce osobních údajů

Společnost FitnessAction, s.r.o., IČO 03170748, se sídlem Jarní 330, Zdiměřice, 252 42 Jesenice, spisová značka C 228270 vedená u Městského soudu v Praze, jako správce osobních údajů (dále jen „Zaměstnavatel“), Vás jako zaměstnavatel a správce osobních údajů ve smyslu GDPR tímto informuje o zpracování Vašich osobních údajů.
Zástupcem Zaměstnavatele ve věcech ochrany osobních údajů je Filip Krusberský, e-mail: info@fitnessaction.cz. Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl ustanoven.

 

2. Účel, pro který osobní údaje potřebujeme a legitimita jejich zpracování

Zaměstnavatel, jako správce osobních údajů, bude v souvislosti s pracovněprávním vztahem zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu, jenž odpovídá níže uvedeným účelům jejich zpracování. Jedná se tak především o identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, místo trvalého, případně hlášeného pobytu atd.), a dále další potřebné osobní údaje, které jste zaměstnavateli poskytl/a nebo poskytnete v životopise (CV), osobním dotazníku nebo jinak.

 

3. Osobní údaje a jejich zpracování

Zaměstnavatel bude zpracovávat uvedené osobní údaje pro následující účely a na následujících právních základech:

  • a.vedení a zpracování personální a mzdové administrativy, a. které je nezbytné pro dodržení právních povinností Zaměstnavatele stanovených pracovněprávními předpisy a jinými právními předpisy (zejména v oblasti daně z příjmů ze závislé činnosti, odvodů pojistného na sociální zabezpečení a všeobecné zdravotní pojištění či archivnictví, jako je například zpracování a výplata mzdy a příslušných odvodů nebo vedení evidence úrazů), respektive pro plnění povinností Zaměstnavatele vyplývajících z pracovních smluv nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, či jiných pracovněprávních jednání, a pro jednání o uzavření pracovněprávního vztahu jakož i pracovních cest a personálních záležitostí obecně. Právním základem daného zpracování osobních údajů je plnění výše uvedených právních povinností Zaměstnavatele. Poskytnutí osobních údajů pro tyto účely je zákonným požadavkem a jste povinen/povinna osobní údaje Zaměstnavateli poskytnout;
  • b.interní PR, HR a marketingové účely, zejm. vytváření a publikace interních materiálů Zaměstnavatele, které mohou být umístěny zejména v interní emailové korespondenci nebo na vývěsce Zaměstnavatele v prostorách firmy. Právním základem daného zpracování osobních údajů jsou oprávněné zájmy Zaměstnavatele provádět interní PR, marketing a péči o zaměstnance v oblasti HR. Poskytnutí osobních údajů pro tyto účely je smluvním požadavkem a jste povinen/povinna osobní údaje Zaměstnavateli poskytnout.

 

4. Předávání dat

Osobní údaje budou zpracovávány přímo Zaměstnavatelem. Poskytnuté osobní údaje mohou být v nezbytném rozsahu poskytnuty příjemcům, jimiž jsou především smluvní partneři Zaměstnavatele zajišťující pro Zaměstnavatele zpracování mezd, poskytování benefitů pro zaměstnance nebo pracovnělékařskou péči. Aktuální seznam příjemců osobních údajů je k dispozici u Zaměstnavatele. Všichni příjemci osobních údajů jsou vázáni garancemi organizačně-technického zabezpečení osobních údajů a vymezením účelu zpracování, přičemž nesmí osobní údaje použít k jiným účelům. Kromě toho mohou být osobní údaje zpřístupněny třetím osobám pouze tehdy, jde-li o plnění právní povinnosti Zaměstnavatele.

 

5. Doba zpracování

Osobní údaje budou Zaměstnavatelem uloženy po dobu trvání pracovněprávního vztahu, a poté pouze po dobu nezbytnou k případnému uplatnění či ochraně práv a oprávněných zájmů Zaměstnavatele, a poté pouze v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy (např. předpisy o organizaci a provádění sociálního zabezpečení).

 

6. Vaše práva

Informujeme Vás tímto rovněž o Vašem právu na přístup ke všem svým osobním údajům zpracovávaných Zaměstnavatelem, o právu požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů a rovněž právu vznést námitku týkající se zpracování osobních údajů. Dále máte právo podat stížnost u státního dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/).

 

7. Vaše povinnosti

Jste povinen/povinna oznámit Zaměstnavateli veškeré změny v osobních údajích, k nimž dojde za dobu trvání Vašeho pracovněprávního vztahu k Zaměstnavateli a které mohou mít vliv na nároky, povinnosti a výkon činnosti z tohoto vztahu vyplývající.

 

Tento dokument je platný od 1. 8. 2018 a může být kdykoli aktualizován. Aktuální verze bude vždy zveřejněna na webových stránkách společnosti.

 

© Fitness Action. Všechna práva vyhrazena.